1. Úvod

1.1 Zaviazali sme sa chrániť súkromie návštevníkov našich stránok.

1.2 Tieto pravidlá platia všade tam, keď sme správcami osobných údajov návštevníkov našich webových stránok.

1.3 Pri prvej návšteve našej webovej stránky vás žiadame o súhlas s používaním súborov cookies v súlade s podmienkami týchto pravidiel.

1.4 V týchto zásadách znamená „my“, „nám“ a „náš“ spoločnosť PAULOWNIA Slovakia, s.r.o., ktorá je registrovaná na Slovensku pod registračným číslom (IČO) 48 036 340 s miestom podnikania Zalužice 445, 072 34 Zalužice.

2. Ako používame osobné údaje

2.1 V tejto časti sú stanovené:

 • všeobecné kategórie osobných údajov, ktoré spracovávame;
 • zdroj a kategória údajov, v prípade dát, ktoré sme neobdržali priamo od Vás;
 • účel, na ktorý osobné údaje spracovávame;
 • právne základy ich spracovania.

2.2 Môžeme spracovávať údaje o používaní našich webových stránok a služieb (údaje o používaní). Údaje o používaní môžu obsahovať vašu IP adresu, geografickú polohu, webový prehliadač a jeho verziu, operačný systém, referenčný zdroj, dĺžku návštevy, zobrazenia stránok a navigačné cesty stránok, rovnako aj informácie o časovaní, frekvencii a vzorci používania našej služby. Zdrojom údajov o používaní sú služby Google Analytics, TOPList a Flag Counter. Tieto údaje o používaní môžu byť spracované na účely analýzy používania webových stránok a služieb. Právnym základom tohto spracovania je súhlas a naše oprávnené záujmy, t. j. monitorovanie a zlepšovanie našich webových stránok a služieb.

2.3 Môžeme spracovávať informácie (kontaktné údaje) obsiahnuté v alebo súvisiace s akoukoľvek komunikáciou, pomocou ktorej nám posielate kontaktné údaje. Údaje o korešpondencii môžu byť spracované na účely komunikácie s vami. Právnym základom tohto spracovania je súhlas.

2.4 Keď návštevníci webu zanechavajú na stránke komentáre, zbierame údaje, ktoré sú zobrazené vo formulári komentára a taktiež IP adresu používateľov a user-agent prehliadača z dôvodu ochrany proti spamu.

2.5 Anonymizovaný reťazec vytvorený z vašej e-mailovej adresy (nazývaný aj hash) môže byť poskytnutý službe Gravatar pre overenie, či ju používate. Zásady ochrany osobných údajov služby Gravatar nájdete na: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vášho komentára bude vaša profilová fotografia verejne zobrazená spolu s obsahom vášho komentára.

2.6 Okrem špecifických účelov, na ktoré môžeme spracovať vaše osobné údaje stanovené v tejto časti 2, môžeme spracovať aj akékoľvek vaše osobné údaje, ak je takéto spracovanie nevyhnutné pre splnenie zákonnej povinnosti, ktorej podliehame.

3. Poskytovanie vašich osobných údajov iným osobám

3.1 Vaše osobné údaje môžeme zverejniť, ak je takéto zverejnenie nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorej sme vystavení. Vaše osobné údaje môžeme zverejniť aj vtedy, ak je takéto zverejnenie nevyhnutné na zistenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov, či už v súdnom konaní, v správnom konaní alebo mimosúdnom konaní.

4. Uchovávanie a mazanie osobných údajov

4.1 Táto časť stanovuje zásady a postupy uchovávania údajov. Tie sú navrhnuté tak, aby sme pomocou nich zabezpečili dodržiavanie našich zákonných povinností.

4.2 Nami spracovávané osobné údaje sa nesmú udržiavať dlhšie ako je potrebné na daný účel.

4.3 Osobné údaje budú zachované nasledovne:

 • Údaje o používaní a kontaktné údaje z korešpondencie sa uchovajú po dobu maximálne 10 rokov.
 • Údaje súvisiace s vašimi príspevkami na tejto stránke sa uchovávajú v cookies po dobu jedného roka.
 • Prihlasovacie údaje a nastavenie zobrazenia stránky sa uchovávajú v cookies na maximálne dva týždne.

5. Zmeny

5.1 Tieto pravidlá môžu byť aktualizované zverejnením novej verzie na našich webových stránkach.

6. Vaše práva

6.1 V tejto časti sú zahrnuté práva, ktoré máte podľa zákona o ochrane údajov. Pre podrobnosti by ste si mali prečítať príslušné zákony a usmernenia príslušných orgánov.

6.2 Vaše základné práva podľa zákona o ochrane údajov sú:

 • právo na prístup;
 • právo na opravu;
 • právo na vymazanie;
 • právo na obmedzenie spracovania;
 • právo namietať proti spracovaniu;
 • právo na prenos údajov;
 • právo sťažovať sa dozornému orgánu;
 • právo odobrať súhlas.

6.3 Máte právo potvrdiť, či môžeme spracovať vaše osobné údaje.

6.4 Máte právo na opravu akýchkoľvek nepresných osobných údajov.

6.5 Za určitých okolností máte právo na vymazanie vašich osobných údajov. Medzi tieto okolnosti patrí: osobné údaje už nie sú potrebné k účelu, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované; odobranie súhlasu so spracovaním údajov; máte námietky voči spracovaniu podľa určitých pravidiel platného zákona o ochrane údajov; osobné údaje boli neoprávnene spracované. Existujú však výnimky práva na vymazanie. Všeobecné výnimky platia tam, kde je potrebné spracovanie: na uplatňovanie práva na slobodu prejavu a informácií; dodržiavanie zákonnej povinnosti; alebo na vznik, výkon alebo obranu právnych nárokov.

6.6 Ak spochybňujete presnosť osobných údajov, ale vylučujete ich vymazanie, máte právo na obmedzenie spracovania vašich osobných údajov.

6.7 Máte právo vzniesť námietky voči spracovaniu vašich osobných údajov z dôvodu vašej konkrétnej situácie v rozsahu, v akom to povoľuje právny základ.

6.8 Máte právo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov na účely priameho marketingu. Vaše osobné údaje prestaneme na tento účel spracovávať po vykonaní námietky.

6.9 Právny základ pre spracovanie vašich osobných údajov je vami udelený súhlas.

6.10 Ak sa domnievate, že naše spracovanie vašich osobných údajov porušuje zákony na ochranu údajov, máte zákonné právo podať sťažnosť orgánu dohľadu zodpovednému za ochranu údajov.

6.11 Máte právo kedykoľvek odobrať súhlas na spracovanie vašich osobných údajov v rozsahu, v akom bol tento právny základ odsúhlasený.

6.12 Akékoľvek vaše práva k osobným údajom môžete uplatniť prostredníctvom písomného oznámenia.

7. Cookies

7.1 Cookie je súbor obsahujúci identifikátor (reťazec písmen a čísel), ktorý posiela webový server do webového prehliadača a je uložený prehliadačom. Identifikátor sa potom odosiela späť na server vždy, keď prehliadač požaduje od servera stránku.

7.2 Súbory cookies môžu byť buď „trvalé“ súbory cookies, alebo súbory „relácie“: trvalý súbor cookie bude uložený vo webovom prehliadači a zostane platný až do stanoveného dátumu vypršania platnosti, pokiaľ nie je pred dátumom vypršania platnosti vymazaný používateľom; cookies relácie vypršia na konci relácie používateľa, keď je webový prehliadač zatvorený.

7.3 Súbory cookies zvyčajne neobsahujú žiadne informácie, ktoré osobne identifikujú používateľa, ale osobné informácie, ktoré ukladáme, môžu byť prepojené s informáciami uloženými v cookies a získanými z nich.

7.4 Cookies používame na nasledujúce účely:

 • prihlásenie na stránku – používame súbory cookies na prihlásenie a zapamätanie si prihlásenia na tejto stránke;
 • nastavenia stránok – súbory cookies používame na ukladanie vašich základných nastavení webovej stránky ako je napríklad jazyk zobrazenia stránky;
 • analýza – používame súbory cookies, ktoré nám pomáhajú analyzovať používanie a výkonnosť našich webových stránok a služieb;
 • reklamné účely – na stránkach s reklamou sú cookies používané na zobrazenie relevantnej reklamy;
 • súhlas cookies – súbory cookies používame na ukladanie vašich preferencií k používaniu súborov cookies pri prehľadání webovej stránky;

8. Cookies používané našimi poskytovateľmi služieb

8.1 Naši poskytovatelia služieb používajú súbory cookies a tieto cookies môžu byť uložené vo vašom počítači pri návšteve našich webových stránok.

8.2 Na analýzu používania našich webových stránok používame službu Google Analytics. Služba Google Analytics zhromažďuje informácie o používaní webových stránok prostredníctvom súborov cookies. Zhromaždené informácie týkajúce sa našich webových stránok sa používajú na vytváranie prehľadov o používaní našich webových stránok. Pravidlá ochrany osobných údajov spoločnosti Google sú k dispozícii na stránke: https://policies.google.com/privacy?hl=sk.

8.3 Na zobrazovanie reklám používame službu Etarget. Pravidlá ochrany osobných údajov spoločnosti Etarget sú k dispozícii na stránke: https://www.etarget.sk/privacy.php.

8.4 Na niektorých webstránkach sa zobrazujú tlačidlá na označenie „Páči sa mi to“ na sociálnej sieti Facebook. Pravidlá ochrany osobných údajov spoločnosti Facebook môžete nájsť na stránke: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

9. Správa súborov cookies

9.1 Väčšina prehliadačov vám umožňuje odmietnuť prijatie súborov cookies a odstrániť súbory cookies. Metódy na ich správu sa líšia v závislosti od prehliadača a verzie prehliadača. Môžete však získať aktuálne informácie o blokovaní a mazaní súborov cookies prostredníctvom webových stránok daného prehliadača.

9.2 Blokovanie všetkých súborov cookies môže mať negatívny vplyv na použiteľnosť webových stránok.

10. Úradník pre ochranu údajov

10.1 V prípade vašich otázok k ochrane osobných údajov alebo pre uplatnenie vašich práv v súvislosti s osobnými údajmi, nás kontaktujte pomocou kontaktného formulára na tejto stránke.